Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3-64

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.04.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831605795

BG411, УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Свети Георги Софийски №1, За: Гергана Дерменджиева, България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://op.alexandrovska.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

50000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Настоящата поръчка е за доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Централна лаборатория по микробиология по 2 обособени позиции. Техническите параметри са описани в посочената в документацията техническа спецификация. Всеки участник може да участва за една или и за двете обособени позиции. Изисква се комплексно участие за цяла обособена позиция. Това означава, че участниците следва да оферират всички позиции от съответната обособена позиция. Посочените в техническата спецификация количества са прогнозни и зависят от обема на дейността на Възложителя. За всяка позиция от съответната обособената позиция участниците следва да представят каталог на производителя за предлаганите медицински изделия и лабораторни консумативи, от който да са видни основните характеристики на предлаганото медицинско изделие по смисъла на ЗМИ, вид на материала, от който са изработени, състав, каталожен номер, параметри, размери на всяко предлагано изделие, опаковка и други. Участниците следва да са оторизирани от производителя на медицинските изделия и лабораторни консумативи с права за представителство и търговия на територията на Република България. Доставките се извършват след писмена заявка от страна на Възложителя на съответното количество и вид на медицинските изделия, за срока на договора – 12 месеца.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви


Срок за получаване на офертите

19/04/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Възложителят предоставя пълен достъп до документацията за участие на следния електронен адрес: http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20180327UCOM3800635. Отварянето на офертите ще се състои на 20.04.2018 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на административната сграда на УМБАЛ "Александровска" ЕАД. Отварянето на офертите ще се извърши в съответствие с чл.97, ал.3 от ППЗОП, на него могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/04/2018  (дд/мм/гггг)