Версия за печат

BG-Ямбол

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.04.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 128501598

BG343, МБАЛ Св. Пантелеймон АД - гр. Ямбол, ул. Панайот Хитов № 30, За: Д-р Панайот Диманов, България 8600, Ямбол, Тел.: 046 682204, E-mail: mbal_zop@abv.bg, Факс: 046 661541

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbal-yambol.net/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=121&Itemid=643.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

61750 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Обект, предмет и кратко описание на поръчката: Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло в МБАЛ “Св. Пантелеймон” АД – гр. Ямбол, със средства и материали на изпълнителя и предоставяне за ползване на болнично постелъчно бельо (оборотно бельо) собственост на изпълнителя Изпълнителят предоставя за ползване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за срока на договора 550 броя постелъчен инвентар, без допълнително заплащане за срока на договора. Договорът ще бъде сключен за срок от една година или до достигане на максимално допустимата Стойност на Договора – 69999 лв. без ДДС Срок на разсрочено плащане – не повече от 60 дни след предоставен протокол за извършена услуга в края на месеца и предоставени първични счетоводни документи. Прогнозно количество за 1 година – 65 тона сухо пране Източник на финансиране: Собствени приходи от дейността, целеви средства от Министерство на образованието, приходи от НЗОК. Условия за отваряне на офертите: Дата: 19.04.2018 г. Час: 11:00 Място: гр.Ямбол 8600, ул. Панайот Хитов 30, МБАЛ «Св. Пантелеймон» АД – гр. Ямбол, малка заседателна зала Обявата и всички допълнителни документи и специификации могат да бъдат изтеглени от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=121&Itemid=643 Обявата е валидна до 24.04.2017 г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

98310000 (LA16)

Описание:

Услуги по пране и химическо чистене (За болнична употреба )


Срок за получаване на офертите

10/04/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата следва да съдържа следните документи: Опис на представените документи; Административни сведения, включително ЕИК При участник-обединение - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; При участник-обединение, което не е юридическо лице - копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, съгласно чл. 37, ал. 4 ППЗОП; Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ ППЗОП, включващо: документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника /нотариално заверено/; предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя /свободна форма/; декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; декларация за срока на валидност на офертата – минимум 6 месеца; декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо; Декларация по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 ЗОП за липса на свързаност с друг участник; Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 ЗОП; Ценово предложение в запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо; Декларация, че участника е съгласен със срока на разсрочено плащане и условията в обявата Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 ЗОП /Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява/. Декларация за участието или неучастието на подизпълнители и съответно декларация за съгласие за участиe като подизпълнител – ако има подизпълнител всички изискуеми документи и за него съгласно ЗОП и ППЗОП Декларация по чл. 101, ал. 9 и ал. 11 от ЗОП Декларация по по чл. 101, ал. 10 от ЗОП Заверено копие на валидно удостоверение за вписване в Публичния регистър на обектите с обществено предназначение към съответната РЗИ на разкрит от участника обект «Пералня за болнично и инфекциозно бельо», отговарящ на изискванията на Наредба №37 от 16.10.2015 г. за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите (вкл. и обем), датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Декларация за техническото оборудване, ресурсни и организационни възможности за изпълнение на поръчката и документи ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007 или техен еквивалент Декларация, че използваните перилни препарати и дезинфекционни средства в процеса на изпиране, придружена от доказателства, че са одобрени и притежават разрешителни от МЗ Протоколи за извършени минимум два пъти годишно на микробиологични изследвания в разкритата от участника „Пералня за болнично бельо”, издадени от РЗИ по местонахождение на обекта за последните три години, удостоверяващи качеството на работа в съответствие с нормативните разпоредби на Наредба №37/1995 г. Декларация за наличие на 550 бр. собствен постелъчен инвентар, който ще се предостави безвъзмездно за ползване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за срока на изпъленение на поръчката, придружена с доказателства за произход и собственост. Разрешително от РЗИ за изпиране на инфекциозно бельо Други Критерий за оценка - най-ниска цена

Дата на изпращане на настоящата информация

10/04/2018  (дд/мм/гггг)