Версия за печат

BG-гр. Поморие

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

49

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.04.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000044751

BG341, Народно Читалище Светлина-1939, гр. Поморие, ул.Княз Борис I 110, За: Донка Петрова Китанова, България 8200, гр. Поморие, Тел.: 0596 33593, E-mail: don_per_kit@abv.bg, Факс: 0596 32063

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://svetlina-pm.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://svetlina-pm.com/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

200515 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на строително-монтажни работи на Народно читалище „Светлина-1939” гр. Поморие”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


Срок за получаване на офертите

20/04/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Финансирането на обществената поръчка се осъществява чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Друга информация

Отварянето на постъпилите оферти ще се състои на 23.04. 2018 год. в сградата на "Народно чиналище Светлина-1939" гр. Поморие в 10:00 часа. Ако в обявения срок има по-малко от три оферти, той ще бъде удължен с най-малко три дни.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/04/2018  (дд/мм/гггг)