Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

21-39-49

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.04.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG411, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий № 3, За: Виолета Мирчева, България 1092, София, Тел.: 02 9220677, E-mail: v.mircheva@mod.bg, Факс: 02 9515169

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://pp.mod.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pp.mod.bg/MO-DOA-2018-023.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

30000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Публикуване на обяви на Министерството на отбраната за търгове за продажба на недвижими имоти с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната и за търгове за отдаване под наем на имоти или части от имоти в управление на Министерството на отбраната в два национални ежедневника.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22120000

Описание:

Публикации


Срок за получаване на офертите

13/04/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Срокът за подаване на оферти се удължава с три дни на основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Дата на изпращане на настоящата информация

03/04/2018  (дд/мм/гггг)