Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ИЕ-01-03-48

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.04.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, ОБЩИНА ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3, За: Венета Ганева; Милко Ников, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818312; 066 818321, E-mail: vganeva@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/456-.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

83333.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Рехабилитация на открита спортна площадка с изкуствена трева в спортен комплекс ”Хр. Ботев”, гр. Габрово

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 45220000, 45311200, 39293300, 31527200, 34928520

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Работи по свързване на електрически инсталации
Изкуствена трева
Външно осветление
Осветителни стълбове


Срок за получаване на офертите

19/04/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще се отворят на публично заседание в сградата на Община Габрово на 20.04.2018г. от 10.00 ч. заседателна зала, ет. 3

Дата на изпращане на настоящата информация

03/04/2018  (дд/мм/гггг)