BG-Русе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.03.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000513106

BG323, Изпълнителна агенция Проучване и поддържане на река Дунав, ул. Славянска № 6, За: Розалина Танкова, България 7000, Русе, Тел.: 082 823134, E-mail: director@appd-bg.org, Факс: 082 823131

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.appd-bg.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.appd-bg.org/profile.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

38473.16 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ - гр. Русе ще възложи обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона ще определи изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изработка, брандиране и доставка на информационни материали за популяризиране на проекти, по които Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ е бенефициент, по обособени позиции. Пълна информация относно предмета на поръчката в това число технически параметри и характеристики на информационните материали и други изисквания се съдържат в Техническите спецификации, неразделна част от обявата.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22462000

Описание:

Рекламни печатни материали


Срок за получаване на офертите

05/04/2018 , 16:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
По Обособена позиция № 1 „FAIRway Danube“, финансиран по Механизъм за свързване на Европа“ Финансираща програма: Механизъм за свързване на Европa. Идентификационен номер на проекта: 2014-EU-TMC-0231-S. По Обособена позиция № 2 „Управление на седиментите по р. Дунав – възстановяване на седиментния баланс по р. Дунав“ (Danube SEDIMENT), финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020.“ Финансираща програма: Транснационално сътрудничество Дунав. Приоритетна ос: ПО 2 Околна среда и култура за отговорен Дунавски регион. Идентификационен номер на проекта: DTP1-1-195-2.1. По Обособена позиция № 3 „Изработка, брандиране и доставка на информационни материали за популяризиране на проект № BG16M1OP001-4.001-0006 „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез доставка на оборудване“ Финансираща програма: Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.“ Идентификационен номер на проекта: BG16M1OP001-4.001-0006

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 11.04.2018 г. 10:00 ч. в гр. Русе, община Русе, ул. „Славянска“ № 6, административната сградата на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“. При отварянето могат да присъстват представителни на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

29/03/2018  (дд/мм/гггг)