Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

105

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.03.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000463240

BG421, Диагностично- консултативен център І - Пловдив ЕООД, пл.Понеделник пазара №5, За: Юлия Ангарова- главен счетоводител, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 626124, E-mail: dkc1@abv.bg, Факс: 032 624897

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.dkc1bg.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.dkc1bg.com/profil-na-kupuvacha.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

24104 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на „ДКЦ І– Пловдив" ЕООД

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия


Срок за получаване на офертите

17/04/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

дата на отваряне на офертите 18.04.2018г. 10:00ч. в сградата на ДКЦ І-Пловдив ЕООД , в гр. Пловдив , пл.Понеделник пазара № 5, ет.4, кабинет на главния счетоводител.

Дата на изпращане на настоящата информация

29/03/2018  (дд/мм/гггг)