Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЗП-540

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.03.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670627

BG411, Национална спортна академия Васил Левски, Студентски град, ул. Акад. Стефан Младенов, 21, Ректорат НСА, ет.4, ст.408, За: инж.Иж. Филипов, Инж. Владимир Ачов -Отдел „Капитално строителство” НСА, България 1700, София, Тел.: 0893 338379, E-mail: vladiachov@abv.bg, Факс: 02 407505

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

43500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Настоящата поръчка е за частична подмяна на стари прозорци и врати с нови PVC прозорци и врати за обект ПУСБ „Проф. И. Стайков“ ПП„Витоша“, изработка и доставка на PVC прозорци и врати за обект Плувен басейн на НСА „Васил Левски“, град София, бул. „Прага“ № 21, изработка и доставка на PVC прозорци за обект Комплекс ЗСС блок Б 1 и Б6, изработка и доставка на PVC прозорци за обект Студентски стол НСА, Студентски град, изработка и доставка алуминиеви врати за обект ПУСБ „Вихрен“ НП „Пирин“; Поръчката включва и демонтиране на старите прозорци и врати на мястото, на които ще бъдат монтирани новите.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44221000

Описание:

Прозорци, врати и свързани с тях изделия


Срок за получаване на офертите

10/04/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

28/03/2018  (дд/мм/гггг)