BG-Мизия

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

10

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.03.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000183690

BG313, Народно читалище Просвета 1915, гр.Мизия, ул. П. Банков № 4А, За: Марияна Ангелова, България 3330, Мизия, Тел.: 087 8584330, E-mail: bookmz-mn@dir.bg, Факс: 00 0000000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.miziabg.com/index.php?option=com_content&view=category&id=34&Itemid=54&lang=bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.miziabg.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1442%3Asabirane-na-oferti-s-obyava-po-chl20-al3-t1-ot-zop-za-vazlagane-na-obshtestvena-porachka-s-predmet-izbor-na-izpalnitel-za-izv.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

250360 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Избор на изпълнител за извършване на основен ремонт на външни настилки, зелени площи и външни стълбища при сградата на народно читалище „Просвета-1915“ в гр. Мизия”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

12/04/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Съгласно договор №06/07/2/0/00206 от 08.12.2017г. сключен между Държавен Фонд „Земеделие” и Народно читалище „Просвета-1915” гр.Мизия. Обществената поръчка ще се финансира със средства по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година”.

Друга информация

Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет страницата на възложителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

27/03/2018  (дд/мм/гггг)