Версия за печат

BG-Котел

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1991

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.03.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540153

BG342, Югоизточно държавно предприятие Териториално поделение Държавно горско стопанство Котел, обл. Сливен, общ. Котел, гр. Котел, ул. Професор Павлов № 57, За: инж. Цветан Христов Стоев, България 8970, Котел, Тел.: 0453 42373, E-mail: dgskotel@uidp-sliven.com, Факс: 0453 42920

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgskotel.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/1991.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

5220 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2018г. на работниците и служителите, предвидени в Приложение №5 на Наредба №3 от 28.02.1987г. за задължителните предварителни и переодични медицински прегледи на работниците“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85100000

Описание:

Услуги на здравеопазването


Срок за получаване на офертите

03/04/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците трябва да имат статут на лечебни заведения за извънболнична или болнична помощ, съгласно Закона за лечебните заведения. Лечебните заведения следва да отговарят на регламентираните в ЗЛЗ условия за придобиване на провоспособност за предоставяне на медицински услуги. Срок на валидност на офертите – 90(деведесет) дни. В провежданата процедура за възлагане на обществена поръчка е възприет критерий за оценка на офертите „най-ниска цена”. Получените оферти се отварят съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП в Административната сграда на ТП "ДГС Котел", адрес: гр. Котел, ул. "Професор Павлов" №57, обл. Сливен.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/03/2018  (дд/мм/гггг)