Версия за печат

BG-с.Клокотница

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.03.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 126073800

BG422, Регионално Сдружение на Общините „Марица“, с.Клокотница 6310, Община Хасково, Бизнес Инкубатор, За: Райна Йовчева, България 6310, с.Клокотница, Тел.: 00359 38665021, E-mail: rayna@maritza.info, Факс: 00359 38664869

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.maritza.info.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.maritza.info/profil%20kupuvacha.htm.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

46450.24 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Разработване на методология и изследвания“ по проект „Promotion and development of natural and cultural heritage of Bulgarian – Greek cross-border region through smart and digital tools” в превод: „Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти“, с акроним „eTOURIST“ по Програма за сътрудничество INTERREG VA „Гърция – България 2014-2020“, реф. № 1714, Договор за БФП № В2.6с.07/09.10.2017

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79300000, 79311000, 79311200

Описание:

Пазарни и стопански проучвания; проучвания на общественото мнение и статистика
Услуги, свързани с проучвания
Услуги, свързани с провеждането на проучвания


Срок за получаване на офертите

02/04/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
проект „Promotion and development of natural and cultural heritage of Bulgarian – Greek cross-border region through smart and digital tools” в превод: „Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти“, с акроним „eTOURIST“ по Програма за сътрудничество INTERREG VA „Гърция – България 2014-2020“, реф. № 1714, Договор за БФП № В2.6с.07/09.10.2017

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

22/03/2018  (дд/мм/гггг)