Версия за печат

BG-Гълъбово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

5/22.03.2018

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.03.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 200695116

BG344, Многопрофилна Болница за Активно Лечение ЕАД гр. Гълъбово, гр. Гълъбово, ул. Алеко Константинов №10, За: Недялка Борисова, България 6280, Гълъбово, Тел.: 0889 599969, E-mail: mbal_galabovo@abv.bg, Факс: 0418 62373

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbalgalabovo.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mbalgalabovo.com/BuyerProfile.aspx.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

37000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на готови ястия за нуждите на “МБАЛ” ЕАД – гр. Гълъбово

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15894200

Описание:

Приготвени ястия


Срок за получаване на офертите

28/03/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите се отварят и разглеждат по реда на ЗОП и ППЗОП на 29.03.2018 г. от 10.00 часа от комисия, назначена от Възложителя в кабинета на Главен Счетоводител на „МБАЛ” ЕАД гр. Гълъбово етаж 2. Отварянето и разглеждането на офертите ще се извършва по реда и условията на чл. 97, ал.3 от ППЗОП

Дата на изпращане на настоящата информация

22/03/2018  (дд/мм/гггг)