Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-276

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.03.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670680

BG411, Софийски университет Св. Климент Охридски, Цар Освободител №15, За: Петър Станулов, България 1504, София, Тел.: 02 8464210, E-mail: op@admin.uni-sofia.bg, Факс: 02 9460255

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.uni-sofia.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

50000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на печатарска машина за нуждите на Университетско издателство“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

42991200

Описание:

Печатарски машини


Срок за получаване на офертите

28/03/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

21/03/2018  (дд/мм/гггг)