Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.03.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 131426401

BG411, Център за оценяване в предучилищното и училищното образование, Бул. Цариградско шоке № 125, бл. 5, ет. 2, За: Инна Бенева, Марияна Господинова, България 1113, София, Тел.: 02 9705629; 02 9705611, E-mail: ckoko@mon.bg, Факс: 02 8702062

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.copuo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://copuo.bg/page.php?c=27.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

65000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предоставяне на лиценз за ползване на мрежова среда за осигуряване на обучение, апробация и подготовка на оценители, арбитри и наблюдатели за нуждите на държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за учебната 2017/2018 г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

48000000, 48800000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи
Информационни системи и сървъри


Срок за получаване на офертите

27/03/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Възложителят предоставя пълен публичен достъп по електронен път до обявата, техническото задание и указанията за участие като ги публикува в профила на купувача, който е на адрес: http://copuo.bg/page.php?c=27. Офертите ще се отварят на 02.04.2018 г. в 13.00 ч. на адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 5, ет. 2, стая 208

Дата на изпращане на настоящата информация

20/03/2018  (дд/мм/гггг)