BG-с. Мирково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

87

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.03.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000777248

BG412, Община Мирково, ул. Александър Стамболийски № 35, За: Нели Петрова Кенанова, Гамбия 2086, с. Мирково, Тел.: 07182 2286, E-mail: ob6tinamirkovo@mail.bg, Факс: 07182 2550

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mirkovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mirkovo.bg/obshtestveni-poruchki.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

269322.93 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Ремонт на улици на територията на с. Мирково, общ. Мирково.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища


Срок за получаване на офертите

22/03/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата, час и място за отваряне на офертите: 23.03.2018 г. /петък/, 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Мирково, находяща се на адрес: с. Мирково, ул. "Александър Стамболийски" №35, етаж 2, Конферентна зала №2.

Дата на изпращане на настоящата информация

20/03/2018  (дд/мм/гггг)