BG-Ботевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.03.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760073

BG412, ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО/ТП ДГС/БОТЕВГРАД към Северозападно държавно предприятие, бул. Цар Освободител 26, За: Лазаринка Цветанова Иванова-Лютова, България 2140, Ботевград, Тел.: 0886 441724, E-mail: dgsbotevgrad@abv.bg, Факс: 0886 441724

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180319Sptj9227420.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

4000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА. Извършване на физическата охрана от 2 (двама) охранители на смяна с автопатрул, чрез местостоянка пред един от двата входа на стопанството или в двора на стопанството всеки работен ден от 17.00 ч до 08.00 ч., като в почивни или празнични дни режима на охрана е денонощен.Място на извършване на физическата охрана е гр Ботевград, бул Цар Освободител 26. Сградите, подлежащи на охрана са: административна сграда, в която има и две стаи със специално предназначение/№1 и №2/ и промишлени сгради –навес, гаражи, столова, барче. Имуществото/собственно или предоставено за ползване или съхранение/ подлежащо на охрана е: /всички МПС-та-съм момента 13 броя; всички задържани вещи по ЗГ, дървесина и инвентар в обекта по чл.206 ЗГ на стопанството/, както и такова придобито след сключване на договора за изпълнение.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79713000

Описание:

Охранителни услуги


Срок за получаване на офертите

30/03/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата следва да бъде изготвена съгласно изискванията на Възложителя и да съдържа информация и всички образци приложени към документацията, както и други посочени в обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

19/03/2018  (дд/мм/гггг)