Версия за печат

BG-Белоградчик

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.03.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760211

BG311, СЗДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БЕЛОГРАДЧИК, ул. Христо Ботев №2, За: Камелия Радкова Ангелова, България 3900, Белоградчик, Тел.: 0885 828027, E-mail: tpdgsbelogradchik@abv.bg, Факс: 0885 828027

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180319BRzm9217643.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

1000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на ТП ДГС Белоградчик за срок от 12 месеца”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти


Срок за получаване на офертите

27/03/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

19/03/2018  (дд/мм/гггг)