Версия за печат

BG-Търговище

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.03.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 200470799

BG334, Опитна станция по земеделие Търговище ДП, гр.Търговище, ул. Кюстенджа № 91, За: д-р Тодор Цонев, България 7700, Търговище, Тел.: 060 63518, E-mail: osz_targ@mail.bg, Факс: 060 166490

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://os-zemedelie.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.os-zemedelie.eu/profile.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

52000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на минерални торове за нуждите на Опитна станция по земеделие Търговище ДП гр.Търговище.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

14310000

Описание:

Минерални торове


Срок за получаване на офертите

26/03/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 27.03. 2018г. от 11ч. в заседателната зала наОСЗ Търговище ДП. От участие в ОП се отстранява участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54 ал. 1 т. от 1 до 5 и т. 7 от ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 54 ал. 1 т. от 1 до 5 и т. 7 от ЗОП с декларации. При подписване на договора за ОП, участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи актуални документи, удостоверяващи декларираните обстоятелства. Финансиране с бюджетна средства.

Дата на изпращане на настоящата информация

19/03/2018  (дд/мм/гггг)