BG-Етрополе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

6

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.03.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776259

BG412, Община Етрополе, пл. Девети семтември № 1, За: Бистра Павлова, България 2180, Етрополе, Тел.: 0720 68229, E-mail: obstina@etropolebg.com, Факс: 0720 65011

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www. etropolebg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://etropolebg.com/obshtina/poruchki/view/4..


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

62600 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДЯ „Патиланци”, гр. Етрополе“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Месо, риба и месни продукти“ Обособена позиция № 2 „Мляко и млечни продукти“ Обособена позиция № 3 „Плодове и зеленчуци“ Обособена позиция № 4 „Консерви - плодови и зеленчукови и други хранителни продукти“ Обособена позиция № 5 „Пакетирани стоки и подправки“ Обособена позиция № 6 „Хляб и хлебни изделия“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15100000, 15200000, 15300000, 15400000, 15500000, 15600000, 15800000

Описание:

Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Животински или растителни масла и мазнини
Млечни продукти
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Различни хранителни продукти


Срок за получаване на офертите

22/03/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

15/03/2018  (дд/мм/гггг)