Версия за печат

BG-Силистра

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-10

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.03.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201618

BG325, Районна здравноосигурителна каса, ул. Партений Павлович №3, За: Стоян Митев Стоянов, България 7500, Силистра, Тел.: 086 812151, E-mail: silistra@nhif.bg, Факс: 086 812143

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/quest/1568.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

1250 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - Силистра

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44500000, 31680000, 31300000, 39715300, 44190000

Описание:

Инструменти, брави, ключове, панти, съединителни скоби, вериги и пружини
Електрически принадлежности и аксесоари
Изолирани жици и кабели
Водопроводно оборудване
Различни видове строителни материали


Срок за получаване на офертите

22/03/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето и разглеждането на офертите се извършва при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на датата, часа и мястото, посочени в обявата за събиране на оферти на обществената поръчка.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/03/2018  (дд/мм/гггг)