BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-1-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.03.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121396123

BG411, Български пощи ЕАД, ул.Академик Стефан Младенов № 1, бл.31, За: Ваня Чорбаджийска, България 1700, София, Тел.: 02 9493188, E-mail: V.Chorbadzhiyska@BGPOST.BG, Факс: 02 8687011

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgpost.bg/bg/zop.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgpost.bg/bg/zop.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на фискални касови апарати за нуждите на 80 бр. ПС без мобилно покритие и нефискални принтери необходими за работа с ИАСУТД – PAWN“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15861000, 15863000, 15831000

Описание:

Кафе
Чай
Захар


Срок за получаване на офертите

21/03/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

14/03/2018  (дд/мм/гггг)