Версия за печат

BG-Гълъбово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

4/13.03.2018

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.03.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 200695116

BG344, Многопрофилна Болница за Активно Лечение ЕАД гр. Гълъбово, гр. Гълъбово, ул. Алеко Константинов №10, За: Недялка Борисова, България 6280, Гълъбово, Тел.: 0889 599969, E-mail: mbal_galabovo@abv.bg, Факс: 0418 62373

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbalgalabovo.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mbalgalabovo.com/BuyerProfile.aspx.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

37000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Доставка на готови ястия за нуждите на “МБАЛ” ЕАД – гр. Гълъбово”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници


Срок за получаване на офертите

21/03/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

13/03/2018  (дд/мм/гггг)