Версия за печат

BG-Борово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-29

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.03.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530479

BG323, Община Борово, област Русе, ул. Никола Й.Вапцаров № 1a, За: Кмет на Община Борово, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253, E-mail: borovo_op@b-trust.org, Факс: 0817 71774

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.borovo.org/bg/oporachki.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

29000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Предоставяне на консултантски услуги за управление на проект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71541000

Описание:

Услуги по управление на проекти, свързани със строителството


Срок за получаване на офертите

19/03/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект №18/07/2/0/00016 „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово”. Във връзка с посочения проект, е сключен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ №18/07/2/0/00016 от 10.11.2017г., между Община Борово и ДФЗ-РА, подмярка 7.2, от мярка 7 на ПРСР 2014-2020.

Друга информация

Обявата за поръчката и всички документи и условията за участие са достъпни в профила на купувача - http://www.borovo.org/bg/oporachki.html.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/03/2018  (дд/мм/гггг)