BG-гр. Шумен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.03.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 201617412

BG333, Североизточно държавно предприятие ДП Шумен, ул. Петра №1 , ет.2, За: Ат. Атанасова, Нели Борисова, адв. Евг. Гандев, България 9700, гр. Шумен, Тел.: 054 833123, E-mail: office@sidp.bg, Факс: 054 833123

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.sidp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sidp.bg/fo-2018/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

46000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен за отчетната 2018 г.”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79212100

Описание:

Услуги по финансов одит


Срок за получаване на офертите

20/03/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Пълен и безплатен достъп до документацията по обявената процедура е предоставена от възложителя, като същата е публикувана в досието на поръчката в профила на Възложителя Отварянето и разглеждането на офертите ще се извърши на 21.03.2018 г от 14,00 часа. в заседателната зала на ЦУ на СИДП ДП Шумен, гр. Шумен, ул. Петра №1, ет.4

Дата на изпращане на настоящата информация

12/03/2018  (дд/мм/гггг)