Версия за печат

BG-Смядово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.03.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000931657

BG333, Община Смядово, пл. Княз Борис I № 2, За: Димитрина Маринова, България 9820, Смядово, Тел.: 05351 2130, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 05351 2226

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.smyadovo.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.smyadovo.bg/procedure/1124.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

14883.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Организиране на екскурзии и мероприятия по проект № BG05M2OP001-3.002-0039 „Децата на Община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

63000000, 63500000

Описание:

Спомагателни услуги в транспорта; услуги на туристически агенции
Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги


Срок за получаване на офертите

14/03/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове за изпълнение на проект № BG05M2OP001-3.002-0039 „Децата на Община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“ финансиран с Договор № BG05M2OP001-3.002-0039-C01.

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 15.03.2018 г. в 11:00 ч. в административната сграда на Община Смядово, находяща се в гр. Смядово, пл.Княз Борис I № 2. Документацията и образците в настоящата процедура са налични в интернет страницата на Община Смядово, раздел профил на купувача. На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, Възложителят удължава първоначалния срок за получаване на оферти, поради обстоятелството, че в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/03/2018  (дд/мм/гггг)