Версия за печат

BG-Кубрат

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

УД-02-17-260

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.03.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000505846

BG324, Община Кубрат, ул. „Княз Борис I” № 1, За: С. Любенова - младши експерт „Обществени поръчки”, България 7300, Кубрат, Тел.: 0848 72020, E-mail: kubrattown@abv.bg, Факс: 0848 73205

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.kubrat.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://kubrat.bg/bg/profile/buyerprofile_zop2016_023.php.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

5300 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Консултантски услуги свързани с управление на проект „Ремонтни работи в СОУ „Хр. Ботев“, гр. Кубрат“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79421000

Описание:

Услуги по управление на проекти, без строителните


Срок за получаване на офертите

16/03/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Настоящата обществена поръчка се финансира по "Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на европейските райони, по мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" съгласно ДБФП № 17/07/2/0/00087 от 23.10.2017 г.

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. Същото ще се състои на 19.03.2018 г., 11:00 ч. , в сградата на Общинска администрация – Кубрат, гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I” № 1, Заседателна зала, етаж 2. Срокът за изпълнение на настоящата поръчка започва да тече считано от датата на получаване на уведомително писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за стартиране на дейностите и получаване на необходимите изходни данни и документи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като срокът продължава до окончателното отчитане на дейностите по проекта и получаване на окончателно плащане от страна на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция към Община Кубрат. 1.Изпълнителят на услугата се задължава да спазва мерките за публичност, съгласно изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) №808/2014 на Комисията от 17.07.2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) №1305/2013 на ЕП и на съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от ЕЗФРСР и Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020, публикуван на сайта www.eufunds.bg.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/03/2018  (дд/мм/гггг)