Версия за печат

BG-Етрополе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.03.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000757078

BG412, Детска градина Слънчице, ул. Генерал Гурко № 8, За: Марийка Божкова, България 2180, Етрополе, Тел.: 0720 93301, E-mail: cdg1_m.gavrilova@abv.bg, Факс: 0000 000000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://slunchice.etropolebg.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://slunchice.etropolebg.com/index.php/profil-na-kupuvacha.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

26427.85 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Слънчице” – гр. Етрополе”, по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: Месо и месни продукти; Обособена позиция № 2: Мляко и млечни продукти; Обособена позиция № 3: Масла и мазнини; Обособена позиция № 4: Риба, рибни продукти и други морски храни; Обособена позиция № 5: Яйца; Обособена позиция № 6: Хляб и хлебни изделия; Обособена позиция № 7: Плодове и зеленчуци; Обособена позиция № 8: Плодови и зеленчукови консерви; Обособена позиция № 9: Пакетирани продукти и подправки. Обособените позиции и включените в тях продукти са описани подробно в Техническата спецификация към настоящата обява. Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират Възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор. Количествата служат за определяне на класирането на участниците

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15100000, 15221000, 15400000, 15411100, 15500000, 15600000, 15800000

Описание:

Месо и месни продукти
Риба, замразена
Животински или растителни масла и мазнини
Растителни масла, течни
Млечни продукти
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Различни хранителни продукти


Срок за получаване на офертите

15/03/2018 , 15:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

08/03/2018  (дд/мм/гггг)