BG-с. Мирково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

87

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.03.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000777248

BG412, Община Мирково, ул. Александър Стамболийски № 35, За: Нели Петрова Кенанова, България 2086, с. Мирково, Тел.: 07182 2286, E-mail: ob6tinamirkovo@mail.bg, Факс: 07182 2550

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mirkovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mirkovo.bg/obshtestveni-poruchki.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

269322.93 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Ремонт на улици на територията на с. Мирково, общ. Мирково.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233222

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка от павета и асфалтова настилка


Срок за получаване на офертите

19/03/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Улиците, предмет на настоящата поръчка, са част от уличната мрежа на с. Мирково, община Мирково. В обхвата на поръчката са ул. „Стара Планина“ от о.т. 99 до о. т. 143 с дължина 525 л.м., ул. „Филип Тотьо“ от о.т. 146 до о. т. 161 с дължина 250 л. м., ул. „Изток“ от о. т. 126 до о. т. 124 с дължина 270 л. м., ул. „Поп Недельо“ от о. т. 91 до о. т. 173 с дължина 525 л. м.. В момента съществуващата настилка по улиците, предмет на поръчката е асфалтобетон със силно нарушена носимоспособност, силно компроментирана, износена с много дефекти – дупки, липса на асхфалт, пукнатини и др. Целта на предвиденият ремонт е нормализиране състоянието на пътната настилка. С осъществяването на предвиденият ремонт ще се подобри достъпа до имотите, разположени от двете страни на улиците, както и връзката с останалата улична мрежа на с. Мирково. По уличната платна е предвидено да бъдат изпълнени подготвителни дейности преди полагане на асфалта, полагане на неплътен асфалтобетон биндер за профилиране и изравняване, след което по целите улични платна ще бъде положен плътен асфалтобетон тип А с дебелина 5 см. и ще бъдат повдигнати шахтите. Ремонтът не предвижда повдигане и подмяна на бордюри. Дата, час и място на отваряне на офертите: 20.03.2018 г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Мирково на адрес: с. Мирково, ул. "Ал. Стамболийски" №35, ет.2

Дата на изпращане на настоящата информация

02/03/2018  (дд/мм/гггг)