Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РКП18-ДР-00-161

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.03.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270579

BG411, Район Красна поляна на Столична община, улица Освобождение №25, За: Любомир Борисов, България 1330, София, Тел.: 00359 29217218, E-mail: Lhbor@abv.bg, Факс: 003592 9217244

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://krasnapolyana.bg/2018.

Адрес на профила на купувача (URL): http://krasnapolyana.bg/2018/162-01259-2018-inv-02.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

58333 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Избор на изпълнител, който да осъществява дейности по текущ ремонт и поддръжка на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община район „Красна поляна”, в т.ч. подлези, пасарелки, канавки, банкети, тротоари и асфалтови настилки по уличната мрежа. Отделните дейности са изчерпателно изброени и подробно описани в приложената Техническа спецификация.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

16/03/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

01/03/2018  (дд/мм/гггг)