Версия за печат

BG-Русе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.02.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000513106

BG323, Изпълнителна агенция Проучване и поддържане на река Дунав, ул. Славянска № 6, За: Розалина Танкова, България 7000, Русе, Тел.: 082 823134, E-mail: director@appd-bg.org, Факс: 082 823131

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.appd-bg.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.appd-bg.org/profile?op_03112017.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

40000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ - гр. Русе ще възложи обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона ще определи изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на един брой нов лек автомобил за нуждите на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“. Техническите параметри на лекия автомобил са описани подробно в Техническата спецификация, неразделна част от обявата.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34110000

Описание:

Леки автомобили


Срок за получаване на офертите

07/03/2018 , 16:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 08.03.2018 г. 10:00 ч. в гр. Русе, община Русе, ул. „Славянска“ № 6, административната сградата на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“. При отварянето могат да присъстват представителни на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/02/2018  (дд/мм/гггг)