BG-Берковица

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ГИ - 03

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.02.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760161

BG312, СЗДП ДП ТП Държавно горско стопанство-Берковица, ул. Митрополит Кирил № 13, За: Давид Георгиев Луканов, България 3500, Берковица, Тел.: 0885 166392, E-mail: dgsberkovica@abv.bg, Факс: 0953 88996

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180228RdAH9141709.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

2000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на СЗДП ТП Държавно горско стопанство - Берковица за срок от 12 месеца” Уникален номер на поръчката: 20180228RdAH9141709

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


Срок за получаване на офертите

12/03/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени и разгледани на 13.03.2018 г. от 09:30 часа в административната сграда на ТП „ДГС-Берковица”, намираща се на адрес : гр. Берковица, ул. „Митрополит Кирил” № 13, ет. 2. Офертата следва да съдържа следните документи, които се поставят в запечатан, непрозрачен плик: 1. Оферта по образец; 2. ЕЕДОП по образец; 3. Удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните на складовото и/или хладилното помещение, обхващащо всички групи храни по настоящата процедура, издадено от Областната дирекция по безопасност на храните или съответното РЗИ (заверено копие с надпис „Вярно с оригинала”, подпис от оправомощено лице и мокър печат на участника). 4. Ценово предложение, съгласно образеца към документацията. Предложената цена следва да бъде посочена в лева и да включва всички преки и непреки разходи за изпълнение на поръчката, без ДДС. 5. Техническо предложение - по образец. 6. Декларация за запознаване с условията и приемане на договора- по образец 7. Нотариално заверено пълномощно (при необходимост).

Дата на изпращане на настоящата информация

28/02/2018  (дд/мм/гггг)