Версия за печат

BG-Сафия

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

07-00-13

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.02.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175092070

BG411, Български институт по метрология, гр. София, бул, Д-р Г.М. Димитров №52Б, За: Теменужка Напетова, България 1040, Сафия, Тел.: 02 9702769, E-mail: t.napetova@bim.government.bg, Факс: 02 9702777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bim.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

10500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Изработване и доставка на защитни стикери за контрол на електронни системи с фискална памет”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22000000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти


Срок за получаване на офертите

12/03/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Предметът на поръчката следва да се изпълнява при спазване на следните изисквания: Основни изисквания: - Да са трайни, видими и предпазени от изтриване и заличаване при използване на средствата за измерване; - Да не повреждат елементите на ЕСФП и да не пречат при отчитане на показанията; - Да се разрушават при опит за повторно използване; - Да бъдат метализирани, холографски и да са защитени от фалшификация. Да разполагат с холографски микротест, предназначен за разпознаване от лица, запознати с изображението им; Изисквания към формата съгласно Таблица 1 към документацията.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/02/2018  (дд/мм/гггг)