Версия за печат

BG-Перник

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

10

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.02.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 113513858

BG414, МБАЛ Рахила Ангелова АД, ул.Брезник № 2, За: Искрена асенова, Станислава Стоицева, България 2300, Перник, Тел.: 076 688223, E-mail: mbalpk@abv.bg, Факс: 076 601360

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://bolnicapernik.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bolnicapernik.com/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

45000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Избор на изпълнител за изпиране на болнично бельо при МБАЛ „ Рахила Ангелова” АД

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

98310000

Описание:

Услуги по пране и химическо чистене


Срок за получаване на офертите

09/03/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 12.03.2018г. от 13: 00 часа в сградата на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД – гр. Перник, ул. „Брезник” № 2, в кабинета на юристите. На основание чл.97, ал.3 от ППЗОП при отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците в процедурата при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. В случай, че в указания срок са получени по-малко от три оферти, на основание чл.188, ал.2 от ЗОП, срокът ще бъде удължен до 16:00 часа на 15.03.2018г. и отварянето на офертите ще се състои на 16.03.2018г. от 13:00 часа в МБАЛ „Рахила Ангелова” АД – гр. Перник, ул. „Брезник” № 2, в кабинета на юристите

Дата на изпращане на настоящата информация

27/02/2018  (дд/мм/гггг)