BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-01-12

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.02.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 811047831

BG413, Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Антон Чехов №3, За: Светлана Христова, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519875;0889 001336, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.vikblg.com.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

182000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Избор на изпълнител на СМР с предмет: „Възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки, разрушени след ремонт на улични водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, на територията на Регионално поделение Гоце Делчев”. Поръчката е с предмет СТРОИТЕЛСТВО по смисъла на чл .3, ал.1, т.1, б. „б“ от ЗОП. В предмета на възлаганото строителство се включват две дейности: 1) възстановяване на асфалтови настилки 2) възстановяване на тротоарни настилки.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233200

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища


Срок за получаване на офертите

13/03/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Цялата информация за условията за участие по обявата са публикувани и достъпни на профила на купувача на възложителя. Отварянето на офертите ще се извърши по правилата на ЗОП и ППЗОП на 14.02.2018г. от 11:30 часа в сградата на Възложителя на адрес: гр.Благоевград, ул.Антон Чехов № 3

Дата на изпращане на настоящата информация

23/02/2018  (дд/мм/гггг)