Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-141

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.02.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670680

BG411, Софийски университет «Св. Климент Охридски», бул. Цар Освободител № 15, За: Петър Станулов, България 1504, София, Тел.: 02 8464210, E-mail: op@admin.uni-sofia.bg, Факс: 02 9460255

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-sofia.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Предоставяне на застрахователни услуги“ по 3 Обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Застраховане на имущество“; Обособена позиция № 2 „Застраховане на моторни превозни средства“; Обособена позиция № 3 „Застраховане срещу заболяване и злополука по време на пребиваване в и извън територията на Република България с осигурен асистанс“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


Срок за получаване на офертите

02/03/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документите в офертата, свързани с участието в настоящата обществена поръчка, се подават в запечатана непрозрачна опаковка (чл. 47, ал. 2 ППЗОП) с ненарушена цялост лично от представляващ на участника, от упълномощено от него лице, с куриер или по пощата. Върху опаковката се посочва: „ОФЕРТА за участие в обществена поръчка с предмет: ………., по Обособена позиция № …….“; наименованието на участника, включително участниците в обединението приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/02/2018  (дд/мм/гггг)