Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

12-00-16

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.02.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201431

BG413, Районна здравноосигурителна каса - Благоевград, пл.Георги Измирлиев №9, За: Ана Йорданова Рашкова – Иванова, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 88300420, E-mail: blagoevgrad@nhif.bg, Факс: 073 88300413

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/1105.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

3000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК-Благоевград

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31681410, 44411000, 44500000

Описание:

Електрически материали
Санитарни изделия
Инструменти, брави, ключове, панти, съединителни скоби, вериги и пружини


Срок за получаване на офертите

28/02/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

В определеният срок до 22.02.2018 год. 17:30 часа за подаване на оферти за участие в обществената поръчка, в РЗОК-Благоевград е постъпила само една оферта, с вх.№ 70-00-24/22.02.2018 год. от ЕТ"Веселин Самарджийски - Маги", поради което на основание чл.188, ал.2 от Закона за обществените поръчки, срокът за подаване на оферти следва да бъде удължен до 28.02.2018 год. 17:30 часа.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/02/2018  (дд/мм/гггг)