Версия за печат

BG-Русе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

СОО -3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.02.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530632

BG323, Община Русе, площад „Свобода“ №6, За: инж. Мая Кръстева - Директор на дирекция УТКС, България 7000, Русе, Тел.: 082 881786, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 834413

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://ruse-bg.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/361/index.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

162500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект “Изграждане на три броя пилони пред комплекс „Левента“, гр. Русе”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

27/02/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Съгласно разпоредбите на чл. 188, ал.2 от ЗОП - Възложителя удължава срока за получаване на оферти с най - малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по - малко от три оферти. В конкретния случай e постъпила една оферта, което попада в хипотезата на визирания член от закона. Нова дата и час на отваряне на офертите: 28.02.2018г. в 14:00 часа. Място на отваряне на офертите: Община Русе, ет.1,ст.136. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/02/2018  (дд/мм/гггг)