Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

145

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.02.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 131275351

BG411, Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи /ЦРЧРРИ/, кв. Кремиковци, За: Анна Йорданова, България 1849, София, Тел.: 02 9947032, E-mail: chrdri@chrdri.net, Факс: 02 9947023

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.chrdri.net/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.chrdri.net/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

60000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на горива за зареждане на МПС на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи посредством 24-часово зареждане на бензиностанции, собственост на изпълнителя, чрез система за зареждане при условията на безналично плащане.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09130000

Описание:

Нефт и негови дестилати


Срок за получаване на офертите

26/02/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

При отварянето на офертите и обявяването на ценовите предложения могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/02/2018  (дд/мм/гггг)