BG-Ямбол

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.02.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 128501598

BG343, МБАЛ Св. Пантелеймон АД - гр. Ямбол, ул. Панайот Хитов № 30, За: Д-р Панайот Диманов, България 8600, Ямбол, Тел.: 046 682204, E-mail: mbal_zop@abv.bg, Факс: 046 620676

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbal-yambol.net/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=117&Itemid=639.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

60000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Източник на финансиране: Собствени приходи от дейността, целеви средства от Министерство на образованието, приходи от НЗОК. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА – извършване на транспортни услуги за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД – гр. Ямбол, а именно: 1. Транспортиране на болни на хемодиализа от домовете им до Отделението по хемодиализа на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД – гр. Ямбол и обратно; 2. Транспортиране на служители и консултанти на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД – гр. Ямбол по заявени от тях маршрути. Услугата се извършва на цялата територия на област Ямбол. Участниците следва да предложат цялостно изпълнение на поръчката. Предложения за частично изпълнение на поръчката се отстраняват. Източник на финансиране: Собствени приходи от дейността, целеви средства от министерство на здравеопазването, приходи от НЗОК Код на поръчката: 60000000 ПРОГНОЗНA СТОЙНОСТ: - Максимална и прогнозна стойност на цялата обществена поръчка без вкл. ДДС – 60000 лева без ДДС за 12 месеца. - Прогнозният обем на дейността е около 130000 км. за цялата обществена поръчка. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: 1. да има регистрация за извършване на дейност по обществен превоз на пътници; 2. да имат диспечерски център; 3. да имат валидно сключени застрахователни полици „Гражданска отговорност” (по смисъла на чл. 259 от Кодекса за застраховането) и „Злополука” (по смисъла на чл. 276 от Кодекса за застраховането); 4. да разполагат с автопарк от не по-малко от 4 броя, оборудвани с GPS система собствени или наети МПС, които да са на разположение за срока на изпълнение на поръчката, като минимум 3 да са с вместимост 4+1. 5. Да разполага за периода на договора със сервизна база на територията на област Ямбол 6. Да разполага с минимум 1 автомобил, оборудван или с възможност за оборудване с носилка. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО: 1. Общи изисквания към изпълнението. 1.1. Участниците следва да осъществяват цялостно изпълнение на поръчката. 1.2. Срок за изпълнение на поръчката – 12 месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка или до сключването на нов след проведена обществена поръчка със същия предмет; 1.3. Начин на плащане – по банков път, ежемесечно, в срок не повече от 60 дни след представяне на редовна фактура, копия от месечните отчети по образци, представляващи приложения към проекта на договора и съответните отчетни формуляри. Плащането ще се извърши на 12 равни месечни вноски. 2. Изисквания към изпълнението по позиции - съгласно обявата Условия за отваряне на офертите: Дата: 28.02.2018 г. Час: 10:00 Място: гр.Ямбол 8600, ул. Панайот Хитов 30, МБАЛ «Св. Пантелеймон» АД – гр. Ямбол, малка заседателна зала Обявата и всички допълнителни документи и специификации могат да бъдат изтеглени от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=117&Itemid=639 Обявата е валидна до 27.02.2018 г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

60000000

Описание:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)


Срок за получаване на офертите

27/02/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата следва да съдържа следните документи:та 1. Опис на представените документи; 2. Административни сведения, включително ЕИК 3. При участник-обединение - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 4. При участник-обединение, което не е юридическо лице - копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, съгласно чл. 37, ал. 4 ППЗОП; 5. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ ППЗОП, включващо: 5.1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника /нотариално заверено/; 5.2. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя; 5.3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 5.4. декларация за срока на валидност на офертата – минимум 6 месеца; 5.5. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо; 6. Декларация по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 ЗОП за липса на свързаност с . друг участник; 7. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 ЗОП; 8. Ценово предложение - Изготвя се съгласно приложение 1 към документацията 9. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо; 10. Декларация, че участника е съгласен със срока на разсрочено плащане 11. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 ЗОП /Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява/. 12. Декларация по чл. 101, ал. 9 и ал. 11 от ЗОП 13. Декларация по по чл. 101, ал. 10 от ЗОП 14. Удостоверение за регистрация за извършване на дейност по обществен превоз на пътници или еквивалентно 15. декларация, че участникът разполага с диспечерски център 16. декларация, че участникът разполага с автопарк от не по-малко от 4 броя, оборудвани с GPS система собствени или наети МПС, които да са на разположение за срока на изпълнение на поръчката, като минимум 3 да са с вместимост 4+1 и за които са налице валидно сключени застрахователни полици „Гражданска отговорност” (по смисъла на чл. 259 от Кодекса за застраховането) и „Злополука” (по смисъла на чл. 276 от Кодекса за застраховането), заедно с приложен списък на автомобилите, съдържащ: марка, модел, ДК№ за всеки от автомобилите. 17. декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнението на поръчката. В случай, че се предвижда участие на подизпълнители в декларацията следва се посочат видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. В този случай следва да се представи също декларация за съгласие от подизпълнителя с набора от документи за допустимост съгласно ЗОП и ППЗОП 18. Документ, удостоверяващ, че участникът ще разполага със сервизна база за периода на договора 19. Декларация, че участникът разполага с минимум 1 автомобил, оборудван или с възможност за оборудване с носилка 20. Друга информация и/или документи, изискани от възложителя в тръжната документация; 21. Ако участникът не е регистриран по ДДС, задължително трябва да го посочи. Критерий за оценка - най-ниска цена

Дата на изпращане на настоящата информация

22/02/2018  (дд/мм/гггг)