Версия за печат

BG-с.Чупрене

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.02.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760226

BG311, СЗДП ТП Държавно горско стопанство Миджур, ул.Асен Балкански № 2, За: Сашка Кирилова Василева, България 3950, с.Чупрене, Тел.: 0886 580102, E-mail: ddsmidzhur@abv.bg, Факс: 09327 2420

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180221CYwA9112459.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

2000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на хранителни продукти и напитки за срок от 12 месеца за нуждите на ДГС "Миджур”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти


Срок за получаване на офертите

01/03/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата следва да съдържа следните документи, които се поставят в запечатана, непрозрачна опаковка: 1. Оферта по образец; 2. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП - по образец; 3. Удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните на складовото и/или хладилното помещение, обхващащо всички групи храни по настоящата процедура, издадено от Областната дирекция по безопасност на храните или съответното РЗИ (заверено копие с надпис „Вярно с оригинала", подпис от оправомощено лице и мокър печат на участника). 4. Техническо предложение - по образец. 5. Ценово предложение, съгласно образеца към документацията. Предложената цена следва да бъде посочена в лева и да включва всички преки и непреки разходи за изпълнение на поръчката, без ДДС. 6. Декларация за запознаване с условията и приемане на договора - по образец. Документите за участие могат да бъдат изтеглени от интернет страница на СЗДП, гр.Враца: w w w.szdp.bg, в раздел „Профил на купувача". Разглеждането, оценяването и класирането на офертите ще се състои на 02.03.2018г. от 1 0 : 0 0 часа в административната сграда на ТП ДГС "Миджур", находяща се на адрес: с.Чупрене, ул. „Асен Балкански" №2. При отваряне на офертите могат да присъстват представители на участниците или упълномощени от тях лица, както и представители на средствата за масово осведомяване. Неприсъствието на представители на участниците не е основание за прекратяване или отлагане на разглеждането на офертите. Лицата проявили интерес към обявата могат да получат нужната информация в ТП ДГС "Миджур" или на тел.0886580102.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/02/2018  (дд/мм/гггг)