Версия за печат

BG-Стара Загора

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.02.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, За: Гергана Маламова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: malamova@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извънгаранционно и сервизно абонаментно обслужване, доставка на авточасти и ремонт на МПС (автомобили и автобуси), собственост на Тракийски университет гр. Стара Загора. Възложителят е обособил следните четири позиции: - обособена позиция № 1 „Извънгаранционно и сервизно абонаментно обслужване, доставка на авточасти и ремонт на автомобили, собственост на Тракийски университет гр. Стара Загора, за нуждите на структурните звена на територията на гр. Стара Загора“; - обособена позиция № 2 „Извънгаранционно и сервизно абонаментно обслужване, доставка на авточасти и ремонт на автобуси, собственост на Тракийски университет гр. Стара Загора”; - обособена позиция № 3 „Извънгаранционно и сервизно абонаментно обслужване, доставка на авточасти и ремонт на автомобили, собственост на Тракийски университет гр. Стара Загора, за нуждите на Факултет „Техника и технологии“ гр. Ямбол“; - обособена позиция № 4 „Извънгаранционно и сервизно абонаментно обслужване, доставка на авточасти и ремонт на автомобили, собственост на Тракийски университет гр. Стара Загора, за нуждите на Филиал гр. Хасково”. Участниците могат да подават оферта за една или за повече обособени позиции.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50100000

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване


Срок за получаване на офертите

27/02/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Всички документи по настоящата обществена поръчка се публикуват в официалната страница на Тракийски университет, в основно меню "профил на купувача", на адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180220FaRK1587536 Отварянето на постъпилите оферти ще се извърши в Заседателна зала на Тракийски унивеситет, Студентски град - Ректорат, на 28.02.2018 г., от 10,00 ч.

Дата на изпращане на настоящата информация

20/02/2018  (дд/мм/гггг)