Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД08-719

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.02.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 817040128

BG322, В и К ООД, бул.Трети март № 6, За: инж.Боян Иванов Семов - началник отдел Автотранспорт, България 5300, Габрово, Тел.: 066 800500, E-mail: office@vik-gabrovo.com, Факс: 066 801178

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik-gabrovo.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.vik-gabrovo.com/vsichki-obshtestveni-porachki/127-.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

17000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на резервни части за автомобили, камиони и трактори, за нуждите на „В и К“ ООД – град Габрово по пет обособени позиции.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34640000

Описание:

Автомобилни части


Срок за получаване на офертите

27/02/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 28.02.2018 г. от 10:30 часа в седалището на дружеството в град Габрово, бул.„Трети март“ № 6.

Дата на изпращане на настоящата информация

20/02/2018  (дд/мм/гггг)