BG-Стамболийски

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.02.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115245282

BG421, Община Стамболийски, ул. Г.С.Раковски 29, За: Мария Витанова-Вълканова, България 4210, Стамболийски, Тел.: 00359 885070312, E-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg, Факс: 00359 33962308

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://stamb.info.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profil.stamboliyskimunicipality.bg/?cat=56.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

58333.34 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Организиране и провеждане на работни и информационни събития

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

63500000, 79952000

Описание:

Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги
Услуги, свързани с организирането на събития


Срок за получаване на офертите

06/03/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Настоящата обществена поръчка се финансира по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

20/02/2018  (дд/мм/гггг)