Версия за печат

BG-Ямбол

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.02.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 128501598

BG343, МБАЛ Св. Пантелеймон АД - гр. Ямбол, ул. Панайот Хитов № 30, За: Д-р Панайот Диманов, България 8600, Ямбол, Тел.: 046 682204, E-mail: mbal_zop@abv.bg, Факс: 046 661541

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbal-yambol.net/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=118&Itemid=640.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

31000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА 2018-2019 ГОДИНА В МБАЛ "СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН" АД - ГР. ЯМБОЛ Източник на финансиране: Собствени приходи от дейността, целеви средства от Министерство на образованието, приходи от НЗОК. Поръчката е разделена на четири обособени позиции съгласно теническата спецификация в обявата. Срок на разсрочено плащане – не повече от 60 дни. Всяка обособена позиция се печели от един участник. Участниците са длъжни да оферират за всички апарати в обособената позиция – в противен случай ще бъдат отстранени. Условия за отваряне на офертите: Дата: 01.03.2018 г. Час: 09:00 Място: гр.Ямбол 8600, ул. Панайот Хитов 30, МБАЛ «Св. Пантелеймон» АД – гр. Ямбол, малка заседателна зала Обявата и всички допълнителни документи и специификации могат да бъдат изтеглени от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=118&Itemid=640 Обявата е валидна до 28.02.2018 г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50400000 (LA21)

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати (За лабораторна употреба )


Срок за получаване на офертите

28/02/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата следва да съдържа следните документи: 1. Опис на представените документи; 2. Административни сведения, включително ЕИК 3. При участник-обединение - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 4. При участник-обединение, което не е юридическо лице - копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, съгласно чл. 37, ал. 4 ППЗОП; 5. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ ППЗОП, включващо: 6.1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника /нотариално заверено/; 6.2. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя; 6.3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 6.4. декларация за срока на валидност на офертата – минимум 6 месеца; 6.5. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо; 7. Декларация по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 ЗОП за липса на свързаност с . друг участник; 8. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 ЗОП; 9. Ценово предложение - Изготвя се съгласно приложение 1 към документацията 10. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо; 11. Декларация, че участника е съгласен със срока на разсрочено плащане 12. Списък на обособените позиции , за които се участва 13. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 ЗОП /Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява/. 14. Декларация за участието или неучастието на подизпълнители и съответно декларация за съгласие на участите като подизпълнител – ако има подизпълнител всички изискуеми документи и за него съгласно ЗОП и ППЗОП 15. Декларация по чл. 101, ал. 9 и ал. 11 от ЗОП 16. Декларация по по чл. 101, ал. 10 от ЗОП 17. лиценз за работа в йонизираща среда, т.е. ремонт на рентгенова апаратура, издаден от Агенцията по Ядрено регулиране /АЯР/ - Само за участниците за обособени позиции в които влизат апарати с източници на йонизиращо лъчение. 18. копия на дипломи за завършено средно специално или висше образование и копия на удостоверения за завършени курсове за квалификация по съответните специалности /медицинска апаратура/ 19. документи удостоверяващи наличие на ремонтна база на територията на град Ямбол /само за първа обособена позиция/ 20. документи удостоверяващи наличие на техника, необходима за извършване на дейността. 21. Друга информация и/или документи, изискани от възложителя в тръжната документация; Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 и отделни непрозрачни пликове с надпис "Предлагани ценови параметри", с посочване на позицията, за която се отнасят. Когато критериите за подбор по отделните обособени позиции са еднакви се допуска представяне на един комплект документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 общо за всички позиции. Критерий за оценка - най-ниска цена

Дата на изпращане на настоящата информация

16/02/2018  (дд/мм/гггг)