BG-Стара Загора

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.02.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, За: П. Дечева, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: petya.decheva@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Периодична доставка на минерални торове и препарати за растителна защита за нуждите на Учебно-опитно стопанство при Тракийски университет гр. Стара Загора“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

24400000

Описание:

Азотни торове и съединения


Срок за получаване на офертите

26/02/2018 , 10:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Всички документи по настоящата обществена поръчка се публикуват в официалния интернет сайт на Тракийски университет гр. Стара Загора, в основно меню "Профил на купувача", на адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180215xLSV1570351 Отваряне на постъпилите оферти ще се осъществи по реда на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП на 26.02.2018 г., от 11:00 ч. в Заседателна зала ет. 2, Ректорат, Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град.

Дата на изпращане на настоящата информация

16/02/2018  (дд/мм/гггг)