Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

18ООП4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.02.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: Лиляна Шопова - юрисконсулт, България 4000, Пловдив, Тел.: 0359 32660571, E-mail: zop@plovdiv.bg, Факс: 0359 32660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180215vAmo5962759.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Резервации и закупуване на самолетни билети за нуждите на община Пловдив”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

63500000, 63510000, 63512000

Описание:

Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги
Услуги на туристически агенции и спомагателни туристически услуги
Продажба на пътнически билети, резервации за настаняване и туристически пакети


Срок за получаване на офертите

22/02/2018 , 17:15 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1.Всяка оферта трябва да съдържа: 1. Техническо предложение (Образец); 2. Ценово предложение (Образец); При подаване на оферта за участие участникът декларира липсата на основанията за отстраняване по чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Когато изискванията за отстраняване се прилагат или се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. 2.В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български или чуждестранни физически или юридически лица, или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява обекта на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. 3. Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката. Възложителят, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. 4. В случай, че участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, всеки един от участниците трябва да отговаря на описаните по - горе изисквания по ЗОП. Участникът – Обединение от физически и/или юридически лица се отстранява от участие, когато за член на обединението е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т.1 и т. 4 от ЗОП и същите са възникнали преди или по време на процедурата. При подаване на оферта за участие участникът - обединение, което не е юридическо лице декларира липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т.1 и т. 4 от ЗОП чрез представяне на ЕЕДОП за всеки един от участниците в обединението. 5. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, той следва да посочи в офертата си, подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложи. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Участниците посочват в ЕЕДОП подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. Съответната информация се попълва в Част ІV, Раздел В, т. 10 от ЕЕДОП. 6. Ценовото предложение на участника, трябва да бъде цяло число и не може да бъде по-малко от 1,00 лев.

Дата на изпращане на настоящата информация

15/02/2018  (дд/мм/гггг)