Версия за печат

BG-с. Галата

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.02.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000284853

BG315, Децка градина Здравец, ул. Митко Палаузов №4, За: Албена Бисерова Игнатова, България 5731, с. Галата, Тел.: 0886 931801, E-mail: odz.zdravec.galata@abv.bg, Факс: 0886 931801

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dg-zdravec.net.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/dg-zdravec-689/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

36000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина "Здравец" с. Галата за 2018 г.“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


Срок за получаване на офертите

23/02/2018 , 13:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Всеки участник може писмено да поиска от Възложителя разяснения по обществената поръчка. Исканията за разяснения следва да бъдат отправени в писмен вид и могат да бъдат изпращани до 3 (три) дни преди изтичане на крайния срок за подаване на оферти. Възложителят, най-късно на следващия ден, публикува писмени разяснения по условията на обществената поръчка на официалния интернет адрес на Възложителя, в раздел ,,Профила на купувача‘‘.

Дата на изпращане на настоящата информация

15/02/2018  (дд/мм/гггг)