Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

1-2018

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.02.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000455440

BG421, Университет по хранителни технологии, бул. Марица № 26, За: проф. дтн Николай Менков - зам. Ректор, България 4002, Пловдив, Тел.: 032 643233, E-mail: vicerector_inter@uft-plovdiv.bg, Факс: 032 644102

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uft-plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.uft-plovdiv.bg/?act=show_page&id=1330.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Периодични доставки на химикали, реактиви и препарати/тестове за лабораторни цели

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

24300000

Описание:

Неорганични и органични химични продукти с основен характер


Срок за получаване на офертите

19/02/2018 , 12:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Всички условия и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възлагането и изпълнението на поръчката, включително предвидените опции на поръчката и условията, при които те могат да се използват, са разписани в Документацията за участие (Приложение към обявата), до която за заинтересованите лица е осигурен пълен, безплатен и неограничен достъп на интернет страницата на адреса на профила на купувача до определения краен срок за подаване на оферти.

Дата на изпращане на настоящата информация

15/02/2018  (дд/мм/гггг)