BG-Стара Загора

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.02.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, За: П. Дечева, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: petya.decheva@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uni-sz.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

62500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изработка и доставка на рекламни материали за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79341000

Описание:

Рекламни услуги


Срок за получаване на офертите

22/02/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Възложителят ще отстрани от участие в обществената поръчка участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП. Участниците трябва да имат опит при изпълнението на дейности по услуги, идентични или сходни с тези на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Участниците трябва да са изпълнили минимум 2 (две) услуги, които да отговарят на изискванията на Възложителя. Под „услуги, идентични или сходни с тези на поръчката“ се считат: изработка на рекламни материали (сувенири и аксесоари) или изработка на отличителни знаци или брандиране* или външна или печатна реклама. * Брандиране - за целите на обществената поръчка под термина „брандиране” на даден материал се разбира изобразяване на лого, символи и емблеми на съответно образование, организация и др.субекти на определените за целта места (в приложимите случаи). Брандирането трябва да е ясно четимо и видимо. За доказване на това обстоятелство, участниците представят: - Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената/ните услуги. Участниците следва да докажат наличие на база – 1 (един) обект за осъществяване на изработката на рекламните материали. За доказване на това обстоятелство, участниците представят: - Декларация с посочване на обекта за осъществяване на услугата предмет на поръчката. Критерий за възлагане - "най-ниска цена". Срокът за валидност на офертите следва да бъде не по-малко от 3 месеца, считано от датата на тяхното подаване. Офертите се подават в запечатана и непрозрачна опаковка от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба до Тракийски университет, гр. Стара Загора, Ректорат в стая 335/Деловодство/ в срок до 16.30 ч. на 22.02.2018 г. Разглеждането и оценката на офертите се извършва от комисия на 23.02.2018 г. от 09:00 ч. Указанията към настоящата информация и всички условия са публикувани на официалната интернет страница на Тракийски университет гр. Стара Загора в главно меню "Профил на купувача" http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180209OIst1559703

Дата на изпращане на настоящата информация

15/02/2018  (дд/мм/гггг)