Версия за печат

BG-Видин

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-00-555

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.02.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 105515902

BG311, Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД гр. Видин, ул. Цар Симеон Велики 119, За: Силвия Дамянова, България 3700, Видин, Тел.: 094 600691, E-mail: mbal_vidin@abv.bg, Факс: 094 600691

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbal-vidin.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mbal-vidin.com/?action=public_procurements.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

33820 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на поръчката e предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин по седем обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Застраховка Имущество на МБАЛ „Света Петка“ АД; Обособена позиция № 2 – Застраховка Обща гражданска отговорност на МБАЛ „Света Петка“ АД; Обособена позиция № 3 – Застраховка на Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал на МБАЛ „Света Петка“ АД; Обособена позиция № 4 – Задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите на МПС собственост на МБАЛ „Света Петка“ АД; Обособена позиция № 5 – Застраховка Каско на СПС, собственост на МБАЛ „Света Петка“ АД; Обособена позиция № 6 – Застраховка Злополука на местата/лицата в МПС за СПС, собственост на МБАЛ „Света Петка“ АД; Обособена позиция № 7 – Застраховка Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети на МБАЛ „Света Петка“ АД.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


Срок за получаване на офертите

21/02/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите - 22.02.2018 г., 11:00 часа. Място за отваряне на офертите - гр. Видин, ул. "Цар Симеон Велики" № 119 Допълнителна информация може да се получи на горепосочения телефон. Пълната документация за поръчката е публикувана в електронната страница на Възложителя, раздел Профил на купувача, в досието на самата поръчка.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/02/2018  (дд/мм/гггг)